วิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์พลาสติก เพื่อส่งมอบคุณค่าให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์

  • เพิ่มมูลค่าในทุก ๆ กิจกรรมทางธุรกิจ
  • ผู้นำการเปลี่ยนแปลง คือ หัวใจในการพัฒนาองค์กร
  • ส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณค่าให้กับลูกค้า
  • การผสมผสานคุณสมบัติต่าง ๆ ของวัตถุดิบ เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มในสินค้า