วิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในการส่งเสริมสร้างสรรค์นวัตกรรมของผลิตภัณฑ์พลาสติก เพื่อมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

  • มุ่งพัฒนา ค้นคว้าและวิจัยเม็ดแม่สีพลาสติกเข้มข้นให้เป็นเรื่องง่ายสำหรับผู้ใช้งาน
  • สร้างสรรค์สินค้าและบริการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อย่างยั่งยืน
  • เป็นพันธมิตรที่ดีทางธุรกิจ ด้วยความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาล

กลยุทธการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

ในโลกปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว บริษัทได้ตะหนักถึง

  • สร้างรากฐานการจัดการที่แข็งแกร่ง เรามองการขับเคลื่อนองค์กร เหมือนการสร้างบ้าน ที่เริ่มต้นจากการสร้างฐานที่แข็งแรง และต่อยอดอย่างมีทิศทาง ตลอดหลายปีที่ผ่านมา เราจึงมีการลงทุนอย่างต่อเนื่อง แม้ในสภาวะที่เศรษฐกิจกำลังชะลอตัว เนื่องจากเล็งเห็นโอกาสในวิกฤติ และการเตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นทั้งระยะสั้น และระยะยาว เรามุ่งพัฒนาระบบภายใน พัฒนาคน พัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายให้ครอบคลุมที่สุดแก่ผู้ใช้งาน
  • ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น ทางบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย เล็งเห็นถึงการสร้างความสัมพันธ์ในระยะยาว มิใช่เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจเพียงด้านเดียว แต่มองเห็นถึงภาพรวมทุกมิติ ทั้ง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพราะเราเชื่อว่า การร่วมมือร่วมใจกัน นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
  • มุ่งเน้นพัฒนาสินค้าและบริการให้มีมาตรฐานสากล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ลูกค้า ตั้งแต่กระบวนการผลิต การตรวจสอบสินค้า การควบคุมคุณภาพ ตลอดจนถึงการส่งมอบงาน โดยยึดหลักตรวจสอบได้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพราะเราเชื่อว่า คุณภาพเกิดขึ้นจากความตั้งใจในทุกขั้นตอน และจะส่งผลดีไปถึงผู้บริโภค