รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2560

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. บริษัท วี ไอ วี อินเตอร์เคม จำกัด 123,230,167 20.97
2. บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) 47,659,633 8.11
3. นายศศิศ มนต์เสรีนุสรณ์ 32,921,400 5.60
4. น.ส.กันย์วดี จิวะพรทิพย์ 30,840,982 5.25
5. นายสุสิชณ์ทักษ์ อัจฉริยะสมบัติ 22,792,200 3.88
6. นายชัยวัฒน์ อนันควานิช 22,055,100 3.75
7. นายรัฐวิทย์ ปรปักษ์ขาม 20,100,000 3.42
8. นายชูศักดิ์ เตชะสันติสุข 18,000,000 3.06
9. นายสาทิส ตัตวธร 14,200,900 2.42
10. นายไพบูลย์ ตั้งตรงศักดิ์ 13,600,000 2.31