การประชุมผู้ถือหุ้น

  • การเสนอระเบียบวาระการประชุม
  • หนังสือเชิญประชุม
  • รายงานการประชุม
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
เอกสาร ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
แบบเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ ดาวน์โหลด
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
เอกสาร ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
เอกสารเเนบ
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี 2560 และ SD Report 2017 ดาวน์โหลด
ข้อมูลบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ดาวน์โหลด
เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ดาวน์โหลด
ข้อมูลประกอบในกรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะในกรรมการอิสระ และข้อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ดาวน์โหลด
ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
เอกสาร ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
เอกสารเเนบ
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี 2559 ดาวน์โหลด
ประวัติกรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระ ดาวน์โหลด
ค่าตอบแทนกรรมการที่จ่ายในปี 2559 ดาวน์โหลด
ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ดาวน์โหลด
ข้อมูลกรรมการตรวจสอบที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ดาวน์โหลด
แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
เอกสาร ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ดาวน์โหลด
เอกสารเเนบ
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี 2558 ดาวน์โหลด
ประวัติกรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระ ดาวน์โหลด
ค่าตอบแทนกรรมการที่จ่ายในปี 2558 ดาวน์โหลด
ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ดาวน์โหลด
ข้อมูลกรรมการตรวจสอบที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ดาวน์โหลด
แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
เอกสาร ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ดาวน์โหลด
เอกสารเเนบ
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี 2557 ดาวน์โหลด
ประวัติกรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระ ดาวน์โหลด
ค่าตอบแทนกรรมการที่จ่ายในปี 2557 ดาวน์โหลด
ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ดาวน์โหลด
ข้อมูลกรรมการบริษัทฯ ที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ดาวน์โหลด
แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
เอกสาร ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ดาวน์โหลด
เอกสารเเนบ
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี 2556 ดาวน์โหลด
รายละเอียดประวัติของกรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระ ดาวน์โหลด
เอกสารสรุปรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการที่จ่ายในปี 2556 ดาวน์โหลด
แบบรายงานการเพิ่มทุน ( F53-4 ) ดาวน์โหลด
เอกสารข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ดาวน์โหลด
แผนที่จัดประชุม ดาวน์โหลด
เอกสาร ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ดาวน์โหลด