คณะผู้บริหาร

นางมัทนา หอระดาน

ผู้จัดการฝ่ายบุคคล และบริหาร

นางสาวกรรณิกา บุญรอด

ผู้จัดการฝ่ายต้นทุน และงบประมาณ

นางสาวเสาวนิตย์ สิริกรกาญจน์

ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ

นายฉลวย ไพนิตย์

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

นายบัญชา กำจัด

ผู้จัดการฝ่ายผลิต

นายมงคล สุ่ยหาวงศ์

ผู้จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายสมพงค์ นครังสุ

ผู้จัดการฝ่ายวางแผนการผลิต