ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์

ปี
วันที่ กิจกรรม
24 เมษายน 2560 งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
ห้องประชุมใหญ่ บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน)