ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์

ปี
วันที่ กิจกรรม
26 เมษายน 2561 งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
ห้องประชุมใหญ่ บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน)