ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

(ล้านบาท)
งวดงบการเงิน ณ วันที่ งบปี 55
31/12/2555
งบปี 56
31/12/2556
งบปี 57
31/12/2557
งบปี 58
31/12/2558
งบปี 59
31/12/2559
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 1,137.25 1,116.64 1,058.26 1,061.84 1,130.28
หนี้สินรวม 915.40 821.01 387.33 352.92 397.61
ส่วนของผู้ถือหุ้น 221.85 295.63 670.93 708.92 732.67
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 145.25 193.67 581.65 582.54 583.51
รายได้รวม 707.68 757.45 806.98 869.44 950.76
กำไรสุทธิ -0.50 -34.36 -15.04 33.31 21.90
กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.00 -0.18 -0.04 0.06 0.04
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
ROA (%) 2.96 -0.11 0.61 4.09 3.07
ROE (%) -0.22 -13.28 -3.11 4.83 3.04
อัตรากำไรสุทธิ (%) -0.07 -4.54 -1.86 3.83 2.30