คำถามที่พบบ่อย

ปัจจัยที่ส่งผลต่อกำไร-ขาดทุนของบริษัท
ต้นทุนวัตถุดิบขึ้นกับปัจจัยราคาน้ำมันดิบและอัตราแลกเปลี่ยนสกุลต่างประเทศ ต้นทุนในการผลิตขึ้นกับปริมาณผลิต-ขาย และอัตราการใช้กำลังการผลิต machine utilization ต้นทุนการขายจะขึ้นกับปัจจัยด้านคู่แข่ง การแข่งขันในตลาดและสภาวะเศรษฐกิจโดยรวม
กำลังการผลิตรวม ณ ปัจจุบันและอัตราการใช้กำลังการผลิต
ณ พฤษภาคม 2559 Color มีกำลังการผลิตรวมทั้งสิ้น 45,000 ตันต่อปี อัตราการใช้กำลังการผลิต ณ Q1-2016 ทั้งสิ้น 7,550 ตัน คิดเป็นร้อยละ 60.8
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
กำหนดนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองต่างๆ ทั้งหมด โดยการอนุมัติจ่ายเงินปันผลนี้ขึ้นกับมติของคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
โครงสร้างสัดส่วนการถือหุ้น

ณ ธันวาคม 2558

ร้อยละ 47.43 ถือหุ้นโดยบริษัท วีไอวี อินเตอร์เคม บริษัทในเครือและผู้บริหาร
ร้อยละ 29.28 ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้น-นักลงทุนรายใหญ่
ร้อยละ 23.29 ถือหุ้นโดย ผู้ถือหุ้น-นักลงทุนรายย่อย

ลักษณะการประกอบธุรกิจของ COLOR
เป็นผู้ออกแบบวิจัยและพัฒนาผลิตและจำหน่าย เม็ดมาสเตอร์แบตซ์ทุกประเภท สีผงสำเร็จรูปและเม็ดคอมพาวด์สำเร็จรูป เพื่อใช้ในการกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์พลาสติกทุกชนิด
นโยบายการขยายธุรกิจในอนาคต
สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ : เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์พลาสติกเพื่อส่งมอบคุณค่าให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง บริษัทได้กำหนด การวิจัย พัฒนา คุณภาพ และกระบวนการผลิตเป็นปัจจัยหลัก มีการลงทุนทางด้านนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ซึ่งสินค้าที่มีคุณภาพในการตอบสนองกับความต้องการของตลาด และยังทำการศึกษาความเป็นไปได้ในการเพิ่มสายการผลิตให้สามารถผลิตและแบ่งปันได้ในระยะยาว ดูแลและรักษาส่วนแบ่งตลาด ลูกค้าผู้ถือหุ้นได้อย่างสมดุลและมีประสิทธิภาพ