ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อบริษัท บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อหลักทรัพย์ COLOR
ที่ตั้ง เลขที่ 858 หมู่ที่ 2 ซอย 1C/1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมือง สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ (02) 323-2601-8
โทรสาร (02) 323-2227-8
Website www.saleecolour.com
ประเภทธุรกิจ เม็ดพลาสติกผสมสีและสารเติมแต่งแบบเข้มข้น หรือเม็ดพลาสติกมาสเตอร์แบตซ์ (Masterbatch), เม็ดพลาสติกผสมสีและสารเติมแต่งสำเร็จรูป หรือเม็ดพลาสติกคอมพาวด์ (Compound) และสีผสมพลาสติกแบบชนิดผง (Dry Colorants)
จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2551
ทะเบียนเลขที่ บมจ. 0107551000282
รายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนหุ้น
หุ้นสามัญ
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท. 652,343,752 หุ้น
จำนวนหุ้นชำระแล้ว 583,511,702 หุ้น สิทธิออกเสียง 1 : 1
จำนวนหุ้นซื้อคืน -
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง หัก หุ้นซื้อคืน
ณ วันที่ 15 ธ.ค. 2560 587,896,000 หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท. -
จำนวนหุ้นซื้อคืน -

นายทะเบียนหลักทรัพย์

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ฝ่ายนายทะเบียนหลักทรัพย์
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ (02) 009-9000
โทรสาร (02) 009-9991

ผู้สอบบัญชี

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
193/136 อาคารเลครัชดา รัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม 10110
นางสาวสุมาลี รีวราบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3970
นางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3459
นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5313