ดาวน์โหลดเอกสารนักลงทุนสัมพันธ์

เอกสารสำหรับปี 2560 2559 2558
รายงานประจำปี ประจำปี  ประจำปี 
แบบ 56-1 ประจำปี  ประจำปี 
งบการเงิน
Q1
Q1 Q2 Q3 FY
2558
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
Q1
Q1 Q2 Q3 FY
2558
ดาวน์โหลดทั้งหมด
ขนาดไฟล์ที่เลือกทั้งหมด (บีบอัดไฟล์)     MB.