คณะกรรมการชุดย่อย

  • คณะกรรมการบริหาร
  • คณะกรรมการตรวจสอบ
  • คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
  • คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการ ตำเเหน่ง
นายรัช ทองวานิช ประธานกรรมการบริหาร/รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการ
นายราชัน ควรหา กรรมการบริหารฝ่ายบัญชี - การเงิน
นายพีรพันธ์ จิวะพรทิพย์ กรรมการบริหารฝ่ายสนับสนุนและพัฒนาธุรกิจ
คณะกรรมการ ตำเเหน่ง
พล.ต.ท.ดร. ระพีพัฒน์ ปาละวงศ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ
พลเอกสมทัต อัตตะนันทน์ กรรมการตรวจสอบ
นางสาวสุวรรณี ลิมปนวงศ์แสน กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการ ตำเเหน่ง
นายขวัญชัย ณัฏฐ์เศรษฐ์ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
นายพีรพันธ์ จิวะพรทิพย์ กรรมการและเลขานุการบริหารความเสี่ยง
นายราชัน ควรหา กรรมการบริหารความเสี่ยง
นางมัทนา หอระดาน กรรมการบริหารความเสี่ยง
นายฉลวย ไพนิตย์ กรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการ ตำเเหน่ง
พล.ต.ท.ดร. ระพีพัฒน์ ปาละวงศ์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
นางสาวสุวรรณี ลิมปนวงศ์แสน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
นายสุชาติ จิวะพรทิพย์ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน